Picture of admin yorwor2
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
by admin yorwor2 - Saturday, 7 June 2014, 11:58 AM
 

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2557 งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับงานห้องเรียนพิเศษ Cyber Classroom จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) สำหรับครูผู้สอนนักเรียนโครงการ Cyber Classroom ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 327 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2