รูปภาพของadmin yorwor2
การอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์ ปีการศึกษา 2557
โดย admin yorwor2 - Thursday, 1 May 2014, 8:55PM
 

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557 โครงการ Cyber Classroom จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.2/15 และ ม.3/15 ณ หอประชุมภัคพิพิธ